کارگروه زنان و جنسیت

آذر ۱۱, ۱۳۹۷ - آذر ۱۱, ۱۳۹۸

اکران فیلم سگ کشی

آذر ۱۸, ۱۳۹۷ - آذر ۱۸, ۱۳۹۷

اکران فیلم مادیان

آذر ۲۰, ۱۳۹۷ - آذر ۲۰, ۱۳۹۷

نشست بررسی خشونت علیه زنان

اسفند ۱۴, ۱۳۹۷ - اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

نشست تفکیک جنسیتی

فروردین ۲۳, ۱۳۹۹ - فروردین ۲۳, ۱۳۹۹

سیر مطالعاتی فمینیسم و دیدگاه ها