کارگروه آموزش و پرورش

اسفند ۷, ۱۳۹۷ - فروردین ۱۸, ۱۳۹۸

سیر مطالعاتی نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸ - اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

اکران فیلم مشق شب

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸ - اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

نشست نظام آموزشی ایران