کارگروه‌ها

آذر ۱۱, ۱۳۹۷ - آذر ۱۱, ۱۳۹۸

اکران فیلم سگ کشی

آذر ۱۸, ۱۳۹۷ - آذر ۱۸, ۱۳۹۷

اکران فیلم مادیان

آذر ۲۰, ۱۳۹۷ - آذر ۲۰, ۱۳۹۷

نشست بررسی خشونت علیه زنان

اسفند ۷, ۱۳۹۷ - فروردین ۱۸, ۱۳۹۸

سیر مطالعاتی نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن

اسفند ۱۴, ۱۳۹۷ - اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

نشست تفکیک جنسیتی

فروردین ۲۳, ۱۳۹۹ - فروردین ۲۳, ۱۳۹۹

سیر مطالعاتی جوان، شهر و زندگی روزمره

فروردین ۲۳, ۱۳۹۹ - فروردین ۲۳, ۱۳۹۹

سیر مطالعاتی فمینیسم و دیدگاه ها

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸ - اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

اکران فیلم مشق شب

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸ - اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

نشست نظام آموزشی ایران