نشست‌های دوهفتگی 98-97

آبان ۱۵, ۱۳۹۷ - آبان ۱۵, ۱۳۹۷

نشست نافرمانی مدنی

آذر ۲۰, ۱۳۹۷ - آذر ۲۰, ۱۳۹۷

نشست بررسی خشونت علیه زنان

اسفند ۱۴, ۱۳۹۷ - اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

نشست تفکیک جنسیتی

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸ - اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

نشست نظام آموزشی ایران