نشست‌های دوهفتگی 96-95

مهر ۱۶, ۱۳۹۵ - مهر ۱۶, ۱۳۹۵

نشست جامعه مدنی و اخلاق

مهر ۲۷, ۱۳۹۵ - بهمن ۹, ۱۳۹۸

نشست تبعیض جنسیتی

پخش مستند ایران در اعلان
آبان ۱۱, ۱۳۹۵ - بهمن ۹, ۱۳۹۸

پخش مستند ایران در اعلان