نشست‌های دوهفتگی 96-95

مهر ۱۶, ۱۳۹۵ - مهر ۱۶, ۱۳۹۵

نشست جامعه مدنی و اخلاق

مهر ۲۷, ۱۳۹۵ - فروردین ۲۳, ۱۳۹۹

نشست تبعیض جنسیتی

پخش مستند ایران در اعلان
آبان ۱۱, ۱۳۹۵ - فروردین ۲۳, ۱۳۹۹

پخش مستند ایران در اعلان