نشست‌های دوهفتگی

مهر ۱۸, ۱۳۹۶ - مهر ۱۸, ۱۳۹۶

نشست حاکمیت قانون در جامعه

مهر ۱۶, ۱۳۹۵ - مهر ۱۶, ۱۳۹۵

نشست جامعه مدنی و اخلاق

مهر ۲۷, ۱۳۹۵ - فروردین ۲۳, ۱۳۹۹

نشست تبعیض جنسیتی

پخش مستند ایران در اعلان
آبان ۱۱, ۱۳۹۵ - فروردین ۲۳, ۱۳۹۹

پخش مستند ایران در اعلان

آبان ۱۵, ۱۳۹۷ - آبان ۱۵, ۱۳۹۷

نشست نافرمانی مدنی

آذر ۲۰, ۱۳۹۷ - آذر ۲۰, ۱۳۹۷

نشست بررسی خشونت علیه زنان

اسفند ۱۴, ۱۳۹۷ - اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

نشست تفکیک جنسیتی

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸ - اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

نشست نظام آموزشی ایران