اکران فیلم و مستند

پخش مستند ایران در اعلان
آبان ۱۱, ۱۳۹۵ - بهمن ۹, ۱۳۹۸

پخش مستند ایران در اعلان

آذر ۱۱, ۱۳۹۷ - آذر ۱۱, ۱۳۹۸

اکران فیلم سگ کشی

آذر ۱۸, ۱۳۹۷ - آذر ۱۸, ۱۳۹۷

اکران فیلم مادیان

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸ - اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

اکران فیلم مشق شب