استقبال از نودانشجویان

سلام و تبریک مجدد بابت شروع سال تحصیلی جدید و خوشآمد میگوییم حضور دانشجویان قدیم و جدید جان را.
به یمن آغازی دیگر برای گذشتگان و آغازی نو برای نودانشجویانی که عطش شناخت بیشتر دانشگاه را دارند، درِ جمعیت سفیر دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان، همه روزه صبح و عصر به گل روی شما باز است اگر توفیق بدهید در خدمتتان باشیم؛ باشد که تا جایی که توانیم سفیر را معرف حضورتان کنیم.

کی؟

  • شهریور ۳۰, ۱۳۹۶
  • شهریور ۳۰, ۱۳۹۶
  • ۱۲:۰۰
  • ۱۸:۰۰

کجا؟

  • اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, رو به روی ساختمان امورفرهنگی, دفتر جمعیت سفیر دانشجویان