نشست حاکمیت قانون در جامعه

اولین جلسه از سلسله نشست‌های دوهفتگی سه‌شنبه‌های سفیر، با موضوع "حاکمیت قانون در جامعه"، سه‌شنبه ۱۸ مهرماه برگزار شد.

نشست حاکمیت

کی؟

  • مهر ۱۸, ۱۳۹۶
  • مهر ۱۸, ۱۳۹۶
  • ۱۷:۰۰
  • ۱۹:۱۵

کجا؟

  • اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, رو به روی ساختمان امور فرهنگی, دفتر جمعیت سفیر دانشجویان