سیر مطالعاتی ما ایرانیان

آیا واقعا شواهدی برای اینکه گفته می‌شود ایرانیان در کار جمعی ضعیف‌اند، وجود دارد؟ عوامل موثر بر شکل‌گیری این عادت‌ها و رفتارها چه بوده است؟ این روحیات، خلقیات و الگوهای رفتاری چه آثار و پیامدهایی در جامعه‌ی ایرانی به بار آورده است؟ چه تغییراتی در زمینه‌ی ارزش‌ها و‌ نگرش‌های ما طی زمان به وجود آمده است؟
#ما_ایرانیان، مقصود فراستخواه، صفحه ۱۷

به نظر احمدی علی آبادی(۱۳۸۶) روان جمعی ایرانی استبدادپرور است، چون الگوهای خاموش خودمداری درون تک تک افراد نهفته است و سرشت و‌ خصلتی جمعی پیدا کرده، هنگامی که از نهاد خانواده و مدرسه بیرون می‌آیند و وارد نهادهای مختلف اجتماعی می‌شوند، همواره خود را در نظر می‌گیرند و دیگری را حاشا می‌کنند. خود را از مسئولیت بری می‌دانند و مدام به دنبال لولویی بیرونی می‌گردند که تمام مشکلات و‌کاستی‌ها را به آن نسبت دهند. روح اقتدارطلب معمولا در روان جمعی یک‌ جامعه ریشه دارد که تنها صورت نهایی‌اش در نهادهای سیاسی و حکومتی بروز می‌یابد.

ما ایرانیان، مقصود فراستخواه، صفحه‌ ۶۰