نشست نظام آموزشی ایران

کی؟

  • اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
  • اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
  • ۱۷:۰۰
  • ۱۹:۰۰

کجا؟

  • اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, دفتر جمعیت سفیر,

برای پیشبینی آینده، هیچ راهنمایی بهتر از گذشته نیست
باری دیگر به گفتگو می‌نشینیم در مورد تاریخ آموزش و پرورش ایران و تاثیر حوادث بر شرایط کنونی و آینده این عرصه
با نیم‌نگاهی به کتاب «نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن»