نشست تفکیک جنسیتی

کی؟

  • اسفند ۱۴, ۱۳۹۷
  • اسفند ۱۴, ۱۳۹۷
  • ۱۵:۰۰
  • ۱۷:۰۰

کجا؟

  • اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, دفتر جمعیت سفیر,

قلمرو زنان با خانه ختم می‌شود؟
زنان در جامعه چه جایگاهی دارند؟
آیا تفکیک جنسیتی باعث اخلاقی ماندن فضای جامعه میشود؟
تبعات تفکیک جنسیتی چیست؟