نشست نافرمانی مدنی

کی؟

  • آبان ۱۵, ۱۳۹۷
  • آبان ۱۵, ۱۳۹۷
  • ۱۶:۳۰
  • ۱۸:۳۰

کجا؟

  • اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, دفتر جمعیت سفیر,