سیر مطالعاتی جوان، شهر و زندگی روزمره

... تحولات اجتماعی برآمده از مدرنیته شهری، در فرآیندها و سطوح متنوعی هویتهای مردانه را دستخوش تغییر ساخته است. در این نوبت ارجاعات نمادین به هویتهای مردانه و نیز مردان شهری، برخی رفتارها و کنشهای مردان در زندگی روزمره و مسیر زندگی، تقسیم کار خانوادگی و برخی کدهای رفتاری و نهادین را مورد بحث قرار داده‌ایم. به نظر می‌رسد تجدد شهری در ایران آشکارا دشواری‌هایی را در تنظیم سیاست مردانگی بروز خواهد داد که خود محصول آمیزش برشها و الگوهای متفاوت و رقیب برگرفته از سنتها و نیز ارزشهای جهانی است ...

ناخشنودی‌های ناشی از هویت‌های خشک و رسمی نهادها، افزون بر ناخشنودی‌های ناشی از چندگانه شدن زیست‌جهان‌‌های اجتماعی سبب ”بی خانمانی“ می شود. این‌گونه ساخت‌های کثرت گرایانه جامعه مدرن، زندگی افراد را به گونه‌ای فزاینده دستخوش ناپایداری می‌سازد. راه حل جامعه مدرن برای این ناخشنودی‌ها، ایجاد قلمرو خصوصی است. قلمرو خصوصی به صورت نوعی ساز و کار متعادل کننده برای جبران نارضایتی‌های ناشی از ساختارهای کلان جامعه مدرن و همچنین برای مقابله با بی نام و نشانی مورد استفاده قرار می‌گیرد...

... ملاحظات موجود، آشکار کننده تعارض تلاش و علاقه برای حضور در عرصه عمومی شهری و همزمان نگرانی و ترسهایی از مخاطرات و آسیبهای بالقوه آن است. شکافهای اجتماعی مربوط به دسترسی به سرمایه ها، مناطق و محله های زندگی و دوره زندگی در کنار شرایط و زمینه های فردی چون وضعیت تاهل، نوع نگرش به دین، شرایط حضور کمتر و یا بیشتر در عرصه عمومی می تواند ترسیم کننده تجربه زنان به شهر باشند ...

... پروژه‌های بدن تنها نوعی فرآیند زیبایی‌شناختی صرف بدن به واسطه رژیمهای غذایی، ورزش، لیپوساکشن، خالکوبی و غیره نیست، بلکه بیانگر رویکردهای اجتماعی افراد نسبت به روابط اجتماعی، ساختارهای طبقاتی و گفتمانی به ویژه کنترل خود در جامعه کلانشهری است، تا آنجا که وایل معتقد است که در مجموع خالکوبی‌ها چیزی نیستند که شخص دارا باشد، بلکه آنها بخشی از وجود فردی است و دست‌کمی از رنگ مو و پوست فرد ندارد ...