سیر مطالعاتی فمینیسم و دیدگاه ها

جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلبانه، جنبش های دانشجویی مخالف با سنت ها و شیوه های قدیم زندگی و طرفدار الگوهای جدید در دهه 60 میلادی مطرح شد. فعالان موج اول فمنیسم زمینه را فراهم آوردند تا زنان در غرب به بسیاری از حقوق مدنی و اجتماعی برابر با مردان دست یابند. سپس موج دوم بار دیگر مسئله ی زنان را مطرح کردند. شکل گیری گروه های کوچک زنان و در میان گذاشتن تجربه های شخصی و خانوادگی با دیگران از دست آوردهای موج دوم بود. در اثر همین بحث ها مشخص شد که ساختار جامعه در ایجاد و موقعیتی که همه زنان در آن قرار دارند دخیل است.
از اواخر دهه 60 میلادی ضرورت نظریه پردازی درباره موقعیت زنان در جامعه مطرح شد زیرا دیگر توصیف نابرابری موجود در جامعه کفایت نمیکرد و میبایست نظریه ای مشخص علل نابرابر، پیامدهای آن، ارتباط آن با شرایط ساختاری خاص جوامع و راه دگرگونی در نابرابری را توضیح دهد.
در سلسله نشست های خوانش کتاب فمینیسم و دیدگاه ها تعدادی از نظریات شاخص را بررسی خواهیم کرد.