سیر مطالعاتی ما ایرانیان

سیر مطالعاتی ما ایرانیان

ما ایرانیان_مقصود فراستخواه
از سلسله جلسات سیرمطالعاتی جمعیت سفیر
در کتاب ما ایرانیان سعی شده است دو خطای فاحش انجام نگیرد. اولی نگاهی ذات باورانه به فرهنگ و خلقیات و دومی نگاهی کل گرایانه با نادیده گرفتن تنوع و گوناگونی. با توجه به این فرهنگ و خلقیات با رویکردی تلفیقی با کل نگری به بیرون و درون و و با دید سیستمی در چهار سطح (محیط منطقه ای و جهانی، نهادها و ساختارها، وقایع و رویدادها و عاملیت انسانی) مورد بررسی قرار میگیرد.
شرایط استبداد و ساخت پدرسالار در جامعه ایرانی، الگوهای کنترل بیرونی را بازتولید و روحیات خودتنظیمی را تضعیف می‌کند. این الگوها زمینه ساز روحیات تلون و تملق، رعیت صفتی، ضعف مسئولیت پذیری فردی، فرهنگ اقتدارطلبی میشود که این امور سبب دامن زدن به فرهنگ تقلب گرایی در جامعه میگردد.
پس چه می‌توان کرد؟

کی؟

  • آبان ۲, ۱۳۹۵
  • ۱۲:۰۰

کجا؟

  • اصفهان, صنعتی اصفهان, دفتر جمعیت سفیر,