سیر مطالعاتی رساله تاریخ

سیر مطالعاتی رساله تاریخ، 18 مهر 95
سیر مطالعاتی رساله تاریخ، 18 مهر 95

برخی میگویند که یکی از فواید بررسی و شناخت تاریخ این است که ما را با سازوکار آنچه مارکس کابوس تاریخ و نیچه ثقل شدید گذشته خوانده‌اند، یعنی شیوه‌ی حکومت مردگان و گذشتگان بر زندگان آشنا میکند و چه بسا راه خلاصی از آن را هم نشان‌مان می‌دهد. تاریخ‌نگار اینگلیسی ج.ه.پلام در کتاب مرگ گذشته چنین نظری داشت و‌نوشته بود که هرچه بیشتر تاریخ را بشناسیم بیشتر هم از چنگ حکومت گذشته و از شر سالاری مردگان بر اذهان و آگاهی‌مان خلاص خواهیم شد. ادوارد هالت در کتاب «تاریخ چیست؟» در توضیح فواید تاریخ نظر دیگری پیش میکشد: «نقش ویژه‌ی تاریخ‌نگار نه عشق به گذشته است و نه خلاص کردن خویشتن از بند گذشته، بل فهم و احاطه بر گذشته است همچون کلیدی برای فهم زمان حاضر».
کتاب رساله‌ی تاریخ از بابک احمدی صفحه‌ی ۱۴

یکشنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۶:۳۰ در سالن خرازی به خوانش و بررسی این کتاب خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.

کی؟

  • مهر ۱۸, ۱۳۹۵
  • مهر ۱۹, ۱۳۹۵
  • ۱۶:۳۰
  • ۱۲:۰۰

کجا؟

  • اصفهان,, دانشگاه صنعتی اصفهان, سالن خرازی,
  • Iran, Islamic Republic Of