درباره ما

جمعیت سفیر دانشگاه صنعتی اصفهان، اولین نهاد مدنی دانشجویی در کشور است که با هدف فعال کردن جامعه مدنی در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ شروع بکار کرده است.

جمعیت سفیر دارای سه جامعه هدفِ اقشار آسیب‌پذیر، دانشجو یا احاد جامعه و مسئولین می‌باشد. جمعیت نسبت به جامعه هدف اول نقش حمایتی و آموزشی ایفا می‌کند، همچنین تلاش می‌کند بسترسازی لازم برای فعالیت آگاهانه در جهت حل آسیب‌های اجتماعی توسط جامعه هدف دوم فراهم کند و نسبت به جامعه هدف سوم نقش یک رابط را دارد، به طوری که مطالبات اقشار آسیب‌پذیر را به مسئولین انتقال می‌دهد.